Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
54

Roman ZAKRZEWSKI (1955-2014), "Portret jedynej z kobiet" (2001)

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 6 461 - 8 615 EUR
Dodatkowe opłaty: +5% / 3% Droit de suite

Autor: Roman Zakrzewski
Tytuł: Portret jedynej z kobiet (2001)

Technika: olej, płótno
Wymiary: 73 x 50 cm
Wymiary z oprawą: 87 x 64 cm
Sygnowany p.g.: "‧R‧Z‧ | ‧01‧"
Opisany na odwrocie: "‧R‧ZAKRZEWSKI‧ | ‧2001‧OLEJ‧"

Biografia Romana Zakrzewskiego dostępna jest na stronie Krakowskiego Domu Aukcyjnego [ZOBACZ]

Jeśli chcą Państwo sprzedać obrazy Romana Zakrzewskiego, zapraszamy do kontaktu [LINK]

Aukcja
XVI Aukcja Dzieł Sztuki
gavel
Data
14 czerwca 2022 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
4 738 EUR
Estymacje
6 461 - 8 615 EUR
Cena końcowa
10 338 EUR
Przebicie
218%
Wyświetleń: 265 | Ulubione: 5
Aukcja

Krakowski Dom Aukcyjny®

XVI Aukcja Dzieł Sztuki
Data
14 czerwca 2022 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
  200 000
  > 10 000
 
Regulamin

I. Organizator

 1. Organizatorem aukcji jest Krakowski Dom Aukcyjny - marka, której właścicielem jest Firma ATTIS Ryszard Lachman, z siedzibą w Krakowie przy ul. Starowiślnej 14, NIP 679-269-50-72, REGON 356681330, wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa nr. 6785/2002 - zwany dalej Domem Aukcyjnym

II. Obiekty na aukcji

 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki powierzone do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego. 
 2. Oferowane obiekty są wolne od roszczeń osób trzecich zgodnie z oświadczeniami ich właścicieli. Opisy katalogowe mogą nie przedstawiać pełnego stanu zachowania obiektów. Brak informacji w opisach odnośnie uszkodzeń czy prac konserwatorskich nie jest tożsamy z tym, że obiekt ich nie posiada. Dom Aukcyjny zachęca do bezpośrednich oględzin obiektów lub konsultacji stanu zachowania  z konserwatorem dzieł sztuki. Obiekty oferowane na aukcji można obejrzeć podczas wystawy przedaukcyjnej, w katalogu aukcyjnym oraz na stronie internetowej Domu Aukcyjnego.

III. Przebieg aukcji

1. Licytacja obiektów jest możliwa w następujący sposób:


- osobiście: Po wypełnieniu formularza rejestracji uczestników (wymagamy dokumentu tożsamości), Klient otrzymuje tabliczkę z numerem, która uprawnia do udziału w licytacji. Po zakończeniu aukcji Klient zwraca tabliczkę aukcyjną i jeżeli dokonał zakupu otrzymuje potwierdzenia zawartych transakcji. Niektóre aukcje mogą odbywać się bez udziału publiczności i bez osobistego udziału licytujących. Licytacja osobista jest możliwa tylko w aukcjach z publicznością.


- telefonicznie, e-mailem oraz przez system zgłoszeń na stronie internetowej Domu Aukcyjnego - zlecenia aukcyjne są przyjmowane/aktualizowane do jednej godziny przed rozpoczęciem aukcji. Nie ponosimy odpowiedzialności za brak możliwości udziału w licytacji w przypadku problemu z uzyskaniem połączenia z Klientem lub innych problemów natury technicznej. Przyjmowanie zleceń odnosi się jedynie co do ceny ’młotkowej’ i nie obejmuje opłaty aukcyjnej oraz dodatkowych opłat. Zlecenia są przyjmowane tylko zgodnie z tabelą postąpień, w przypadku zgłoszenia innej kwoty, zostanie ona obniżona do najbliższej wartości zgodnie z tabelą postąpień. Tylko zlecenia potwierdzone przez Dom Aukcyjny biorą udział w licytacji. Dom Aukcyjny nie gwarantuje, że zlecenie z limitem będzie wygrywającym aukcję w przypadku wylicytowania ceny równej limitowi. W przypadku dwóch lub więcej zgłoszeń z takim samym limitem ceny decyduje kolejność zgłoszenia oferty. Dom Aukcyjny może wymagać przedstawienia wiarygodnych referencji lub innych zabezpieczeń (np. wadium).  Zgłoszenia licytacji telefonicznej przyjmujemy jedynie w przypadku zadeklarowania co najmniej ceny wywoławczej.

- internetowo za pośrednictwem portali artinfo.pl i/lub onebid.pl

2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera. Aukcjoner ma prawo wycofać ofertę, odmówić przyjęcia oferty, wycofać obiekt z licytacji. W przypadku sporu lub wątpliwości odnośnie przebiegu licytacji Aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub powtórzyć licytację obiektu. Licytacja rozpoczyna się od cen wywoławczych znajdujących się w katalogu. W przypadku aukcji z prelicytacją licytacja rozpoczyna się od cen uzyskanych na prelicytacji.

3. Obiekty mogą posiadać cenę rezerwową, poniżej której zawierana transakcja ma charakter warunkowy. O zawarciu transakcji warunkowej informuje Aukcjoner po uderzeniu młotkiem. Transakcja warunkowa zawierana jest na okres 7 dni podczas których właściciel obiektu ma prawo określić chęć zawarcia takiej transakcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie przyjmowanie innych ofert na takie obiekty, dając jednocześnie wygrywającemu licytację prawo pierwokupu w okresie 7 dni od dnia aukcji po cenie rezerwowej powiększonej o opłaty

4. Obiekty mogą zostać wycofane z aukcji bez podania przyczyny.

5. Postąpienia w aukcji:

  1. do 2000                 100 zł
  2. 2000-5000             200 zł
  3. 5000-10000           500 zł
  4. 10000-50000         1000 zł
  5. 50000-100000       2000 zł
  6. 100000-200000     5000 zł
  7. powyżej 200000    10000 zł

Aukcjoner może zmieniać postąpienia w czasie aukcji, w szczególności stosować ich wielokrotności.

6. Nabywcą obiektu jest osoba oferująca najwyższą cenę. Zakończenie licytacji i wskazanie nabywcy następuje przez uderzenie młotkiem aukcyjnym przez Aukcjonera. Wylicytowana cena jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży zgodnie z art. 702 § 2 Kodeksu Cywilnego

7. Muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mają prawo pierwokupu po cenie uzyskanej na aukcji, powiększonej o opłatę aukcyjną oraz droit de suite, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu natychmiast po zakończeniu licytacji wybranego obiektu.

IV. Odbiór zakupionych na aukcji obiektów

 1. Do wylicytowanej ceny należy doliczyć opłatę organizacyjną w wysokości 20% brutto.
 2. Przy zakupie niektórych obiektów (oznaczonych znakiem ⧫) doliczana jest opłata droit de suite, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - Art. art. 19 - 195. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami). Opłata droit de suite wynosi maksymalnie 5% ceny wylicytowanej.
 3. Nabywca jest zobowiązany do wykupienia i odebrania wylicytowanych obiektów w terminie 10 dni od zakończenia aukcji. Przekroczenie terminu powoduje naliczenie odsetek ustawowych. W przypadku opóźnienia w zapłacie Dom Aukcyjny może odstąpić od umowy po upływie dodatkowego terminu na zapłatę.
 4. Płatność może nastąpić gotówką lub kartą (do kwoty 40000 zł) oraz przelewem. Własność przechodzi na kupującego po dokonaniu pełnej płatności wraz z opłatą organizacyjną oraz ew. droit de suite za wylicytowany obiekt. Do każdego zakupionego obiektu wystawiamy certyfikat Domu Aukcyjnego oraz paragon fiskalny. Na życzenie wystawiamy fakturę VAT-marża. Płatność przelewem bankowym w złotych polskich na rachunek : Krakowski Dom Aukcyjny - 78 1140 2004 0000 3702 4288 1669 w tytule przelewu proszę wpisać datę aukcji, nazwisko autora pracy i numer katalogowy obiektu.
 5. Wydanie obiektu następuje po okazaniu dokumentu tożsamości i  dokonaniu pełnej płatności (dla przelewów - po zaksięgowaniu na naszym koncie) za obiekt oraz za ew. wcześniej wylicytowane i nierozliczone obiekty. Własność obiektu przechodzi na nabywcę po uregulowaniu całej płatności.
 6. Odbiór powinien zostać dokonany do 30 dni od licytacji. Po tym terminie Dom Aukcyjny będzie naliczał kwotę 50 zł za każdy dzień przechowywania i nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualną utratę bądź uszkodzenie obiektu.

V. Wywóz za granicę

 1. Dla niektórych obiektów może być wymagane pozwolenie na wywóz za granicę - reguluje to ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.) zgodnie z którą wywóz określonych obiektów za granicę kraju wymaga zgody odpowiednich władz, Dotyczy to m. in obrazów starszych niż 50 lat o wartości ponad 40 000 złotych. W przypadku chęci wywiezienia zakupionego obiektu za granicę, na nabywcy ciąży obowiązek uzyskania odpowiednich pozwoleń. Dom Aukcyjny nie zapewnia pozwoleń na wywóz obiektów za granicę. Brak możliwości uzyskania pozwolenia na wywóz nie może być przesłanką do odstąpienia od zakupu lub opóźnienia płatności pełnej ceny za zakupiony obiekt. 

VI. Reklamacje

 1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową można złożyć w ciągu 6 miesięcy od wydania obiektu. Nie ponosimy odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz prawne zakupionych obiektów oraz wobec osób niebędących bezpośrednimi nabywcami na aukcji.

VII. Prawa autorskie

 1. Dom Aukcyjny nie przekazuje wraz z obiektem prawa do jego reprodukowania ani też majątkowego prawa autorskiego.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Jeżeli zawarli Państwo umowę cywilnoprawną z Krakowskim Domem Aukcyjnym lub wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych informujemy, że administratorem danych osobowych jest Firma Attis Ryszard Lachman z siedzibą przy ul. Starowiślnej 14 w Krakowie. Podanie danych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Mają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody lub przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub przez okres określony przez przepisy prawa. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogę się Państwo skontaktować pod adresem daneosobowe@krakowskidomaukcyjny.pl
 2. Zgodnie z przepisami prawa - Dom Aukcyjny zobowiązany jest do gromadzenia danych osobowych nabywców m. in. gdy: obiekt będący przedmiotem licytacji jest wpisany do Księgi Ewidencyjnej Zabytków, a także dla transakcji powyżej 15000 Euro.

IX. AML

Realizując postanowienia dyrektywy AML w kwestii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dom Aukcyjny wobec nabywców obiektów o cenie przekraczającej 10000 euro stosuje środki bezpieczeństwa finansowego poprzez żądanie przedstawienia dodatkowych dokumentów lub oświadczeń niezbędnych do realizacji obowiązków zawartych w dyrektywie AML. Dom Aukcyjny ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nieprzekazania ww. informacji lub stwierdzenia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego.


[Aktualizacja 17 V 2022]


O aukcji

Na XVI Aukcję Dzieł Sztuki Krakowski Dom Aukcyjny® zaprasza koneserów polskiej sztuki dawnej i współczesnej oraz miłośników nowożytnego malarstwa zachodnioeuropejskiego.

Malarstwo realistyczne
Listę obiektów otwierają obrazy olejne jednego z najbardziej cenionych przedstawicieli realizmu w sztuce polskiej  - Jerzego Kossaka (lot 1-7). Na aukcji wylicytować będzie można kompozycje batalistyczne, motywy z życia wojska, sceny rodzajowe (m.in. polowanie i wesele krakowskie), a także portret szlachetnej głowy białego konia.

Koneserzy malarstwa realistycznego odnajdą w katalogu również m.in. obrazy Władysława Chmielińskiego (lot 22), Mieczysława Krzyżaka (lot 23), Juliusza Słabiaka (lot 24) i Władysława Borowickiego (lot 25).

"Pochwalona wieś dobra, wóz, konie i grabie..." - w ofercie XVI Aukcji Dzieł Sztuki szeroko reprezentowana jest sztuka wpisująca się w charakterystyczną dla początku XX wieku młodopolską chłopomanię. W tym kontekście wspomnieć należy o obrazach Adama Setkowicza (lot 13-14), akwarelach Juliusza Holzmüllera (lot 16-17), a także o płótnach Sylweriusza Saskiego (lot 19-20), w obrębie których szczególną uwagę zwraca wielkoformatowa kompozycja "Przy melodii dud" ukazująca tętniące życiem wnętrze góralskiej chaty.


Witkacy - kolekcjonerska perła katalogu

Katalogowa pozycja nr 9 zatrzyma choć na chwilę wzrok każdego konesera sztuki - jest to bowiem znakomity portret kobiecy autorstwa legendy sztuki polskiej: Stanisława Ignacego Witkiewicza (Witkacego). Pastelowy wizerunek z 1927 roku reprezentuje typ E + d, będący dowolną interpretacją psychologiczną i wykonywany, jak głosił Regulamin Firmy Portretowej "S.I. Witkiewicz", bez sztucznych środków, na żądanie klienta.

W dziedzinie malarstwa portretowego w katalogu aukcji nalazły się również prace Mieczysława Reyznera (lot 38), Jerzego Nowosielskiego (lot 55) i Romana Zakrzewskiego (lot 54).


Cracoviana
Czy aukcja Krakowskiego Domu Aukcyjnego mogłaby odbyć się bez akcentu krakowskiego? Podtrzymując niepisaną tradycję, prezentujemy obrazy ukazujące weduty miasta królów: Kurzą Stopkę uwiecznioną przez Stanisława Fabijańskiego (lot 50) oraz widok na kościół Mariacki autorstwa Alfreda Terleckiego (lot 51).


Sztuka współczesna
Druga połowa katalogu XVI Aukcji Dzieł Sztuki, prezentuje wyselekcjonowaną ofertę dzieł sztuki współczesnej, skupiając się na pracach artystów nazywanych "klasykami współczesności".
Kolekcjonerzy malarstwa współczesnego odnajdą w ofercie poszukiwane na rynku nazwiska, takie jak: Stefan Gierowski, Jerzy Duda-Gracz, Henryk Musiałowicz czy Edward Dwurnik.


Wystawa przedaukcyjna
Wszystkie obiekty z oferty można zobaczyć na wystawie przedaukcyjnej, która będzie trwać od 2 do 14 czerwca 2022 roku w Krakowskim Domu Aukcyjnym [ul. Starowiślna 14 - Kraków] od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.

Jeśli życzą sobie Państwo więcej zdjęć obiektów, zapraszamy do kontaktu.

FAQ
O sprzedawcy
Krakowski Dom Aukcyjny®
Kontakt
Krakowski Dom Aukcyjny®
room
ul. Starowiślna 14
31-032 Kraków
phone
+48124218190
Godziny otwarcia
Poniedziałek
10:00 - 18:00
Wtorek
10:00 - 18:00
Środa
10:00 - 18:00
Czwartek
10:00 - 18:00
Piątek
10:00 - 18:00
Sobota
Zamknięte
Niedziela
Zamknięte
keyboard_arrow_up